Ogólne warunki zamówienia

 1. Germanica Sp. z o.o., zwana dalej Biurem wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami oraz zasadami zawartymi w kodeksie tłumacza TEPIS.
 2. Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez Biuro wyłącznie po otrzymaniu od Klienta pisemnego zlecenia wykonania usługi. Formularz zlecenia znajduje się na stronie internetowej Biura. Zlecenie podpisuje osoba posiadająca odpowiednie umocowanie prawne.
 3. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.) wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. Na życzenie Klienta Biuro może dostarczyć zobowiązanie do zachowania poufności, a także zobowiązania do zachowania poufności podpisane przez tłumaczy i personel Biura zaangażowany w realizację danego zlecenia.
 5. Na potrzeby rozliczeń z Klientem liczba stron tłumaczenia obliczana jest z zachowaniem następujących standardów:
  1. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1500 znaków, minimalne zamówienie - 0,5 str.;
  2. Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków, minimalne zamówienie - 1 str.
 6. Na potrzeby rozliczeń z Klientem liczba godzin tłumaczenia ustnego obliczana jest z zachowaniem następujących standardów:
  1. Liczona jest każda rozpoczęta godzina dostępności tłumacza;
  2. Minimalne zamówienie 2 godziny.
 7. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zleceniu godziny realizacji, są przekazywane Klientowi do godziny 15.00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba że ustalono inaczej.
 8. Zlecenia wykonywane w ciągu jednego dnia roboczego oraz wymagające zaangażowania tłumacza poza godzinami pracy (dni powszednie po godzinie 17.00, noce, weekendy i dni świąteczne) są traktowane jako zlecenia ekspresowe.
 9. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji oraz opłaty z tytułu przekazania praw autorskich. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, która na zlecenie Klienta może być wykonana przez Biuro za dodatkową odpłatnością. Wartość takiej usługi stanowi 50% ceny zamówienia. Przekazanie praw autorskich obciąża Klienta dodatkową opłatą w wysokości 50% wartości zamówienia.
 10. Jeśli Klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu wstrzymania realizacji zlecenia. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty - w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim - jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 11. Reklamacje związane z żądaniem upustu cenowego muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu trzydziestu dni od daty wykonania tłumaczenia przez Biuro.
 12. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia, z wyjątkiem innych sytuacji określonych w umowie.
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Mimo to - po zgłoszeniu zastrzeżeń - Biuro jest zobowiązane do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.
 14. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro.
 15. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (na przykład przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).
 16. Fakt nieskorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia kosztów wynajęcia tłumacza.
 17. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi Klient jest zobowiązany zapłacić sumę odpowiadającą zamówieniu minimalnemu. Jeśli Klient odwoła tłumaczenie w dniu poprzedzającym usługę lub wcześniej, nie ponosi kosztów odwołania.
  W wypadku tłumaczeń na terenie Wrocławia dojazd tłumacza jest bezpłatny. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków.
 18. Wynagrodzenie za pracę tłumacza w dni ustawowo wolne od pracy lub w nocy (godziny od 22.00 do 6.00) wynosi dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie ustne. Wynagrodzenie za pracę w sobotę jest powiększone o 50% w stosunku do normalnej stawki tłumaczenia.
 19. Klienci, którzy korzystają z usług Biura, zobowiązują się przez dwanaście miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa Biura z tłumaczami ustnymi Biura pracującymi dla Klienta.